Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG VĂN ĐẠT
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210913-0039
Ngày nộp: 13/09/2021
Ngày hẹn trả: 27/10/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong