Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HUẾ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210506-0001
Ngày nộp: 06/05/2021
Ngày hẹn trả: 03/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong