Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210505-0003
Ngày nộp: 05/05/2021
Ngày hẹn trả: 02/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong