Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN DUY THUYẾT
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210913-0001
Ngày nộp: 13/09/2021
Ngày hẹn trả: 11/10/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong