Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHỊ LINH
Mã Biên nhận : 000.00.01.H34-210505-0002
Ngày nộp: 05/05/2021
Ngày hẹn trả: 18/06/2021
Nộp tại: Văn phòng UBND
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả