Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐIỀM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210505-0001
Ngày nộp: 05/05/2021
Ngày hẹn trả: 17/08/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong