Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÁT
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210504-0002
Ngày nộp: 04/05/2021
Ngày hẹn trả: 13/05/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong