Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Lâm
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210429-0003
Ngày nộp: 29/04/2021
Ngày hẹn trả: 24/05/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả