Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ THỊ LAN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210910-0001
Ngày nộp: 10/09/2021
Ngày hẹn trả: 22/10/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả