Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN CÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210429-0001
Ngày nộp: 29/04/2021
Ngày hẹn trả: 31/05/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong