Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG XUÂN TRÁNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210428-0049
Ngày nộp: 28/04/2021
Ngày hẹn trả: 28/05/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong