Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210428-0001
Ngày nộp: 28/04/2021
Ngày hẹn trả: 28/05/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong