Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP KON PLÔNG (GỬI BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210427-0005
Ngày nộp: 27/04/2021
Ngày hẹn trả: 10/05/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả