Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT ĐẠT NGUYỄN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210427-0003
Ngày nộp: 27/04/2021
Ngày hẹn trả: 04/05/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong