Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THÀNH TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210426-0003
Ngày nộp: 26/04/2021
Ngày hẹn trả: 26/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong