Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ VIẾT TÂN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210426-0002
Ngày nộp: 26/04/2021
Ngày hẹn trả: 16/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong