Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN CÔNG LÝ
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-210909-0003
Ngày nộp: 09/09/2021
Ngày hẹn trả: 12/10/2022
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong