Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210426-0003
Ngày nộp: 26/04/2021
Ngày hẹn trả: 25/05/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong