Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI XUÂN PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210426-0035
Ngày nộp: 26/04/2021
Ngày hẹn trả: 02/06/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả