Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ LỆ THÙY
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210908-0004
Ngày nộp: 08/09/2021
Ngày hẹn trả: 11/10/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong