Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THU SANG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210908-0002
Ngày nộp: 08/09/2021
Ngày hẹn trả: 17/09/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong