Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐỨC TOÀN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210423-0002
Ngày nộp: 23/04/2021
Ngày hẹn trả: 25/05/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong