Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TÁM
Mã Biên nhận : 000.00.15.H34-210423-0001
Ngày nộp: 23/04/2021
Ngày hẹn trả: 18/05/2021
Nộp tại: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong