Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KON TUM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210422-0004
Ngày nộp: 22/04/2021
Ngày hẹn trả: 27/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong