Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ ANH THÁI
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210422-0005
Ngày nộp: 22/04/2021
Ngày hẹn trả: 07/06/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong