Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ HỒNG KHOA
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210422-0002
Ngày nộp: 22/04/2021
Ngày hẹn trả: 04/05/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong