Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯƠNG VĂN TÂM
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210422-0004
Ngày nộp: 22/04/2021
Ngày hẹn trả: 05/05/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả