Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG THỊ HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210907-0002
Ngày nộp: 07/09/2021
Ngày hẹn trả: 19/10/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả