Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210419-0002
Ngày nộp: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 19/05/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong