Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210419-0021
Ngày nộp: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 15/07/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong