Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ NV
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210419-0004
Ngày nộp: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 23/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả