Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH KON TUM
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210419-0003
Ngày nộp: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 19/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong