Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN THƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.15.H34-210419-0001
Ngày nộp: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 14/05/2021
Nộp tại: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong