Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210907-0001
Ngày nộp: 07/09/2021
Ngày hẹn trả: 10/09/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong