Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THỊ NGỌC ANH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210907-0001
Ngày nộp: 07/09/2021
Ngày hẹn trả: 05/10/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong