Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ VĂN KHANH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210416-0001
Ngày nộp: 16/04/2021
Ngày hẹn trả: 19/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong