Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯU HỒNG HUỆ LƯU HỒNG HUỆ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210416-0001
Ngày nộp: 15/04/2021
Ngày hẹn trả: 29/12/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả