Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHA KHOA SÀI GÒN NO.1
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210415-0006
Ngày nộp: 15/04/2021
Ngày hẹn trả: 17/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong