Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG HOÀNG VŨ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210415-0001
Ngày nộp: 15/04/2021
Ngày hẹn trả: 17/05/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong