Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN TÂY NGUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210415-0001
Ngày nộp: 15/04/2021
Ngày hẹn trả: 20/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong