Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐỨC HIỆU
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210414-0008
Ngày nộp: 14/04/2021
Ngày hẹn trả: 07/05/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong