Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ KIM TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210414-0001
Ngày nộp: 14/04/2021
Ngày hẹn trả: 19/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong