Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN XUÂN TÍN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210413-0002
Ngày nộp: 13/04/2021
Ngày hẹn trả: 14/04/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong