Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH ĐẰNG SÂM KON TUM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210413-0002
Ngày nộp: 13/04/2021
Ngày hẹn trả: 16/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong