Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GINSENG VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210413-0001
Ngày nộp: 13/04/2021
Ngày hẹn trả: 16/04/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong