Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ LÊ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210412-0006
Ngày nộp: 12/04/2021
Ngày hẹn trả: 12/05/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong