Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH THỊ TUYẾT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210412-0003
Ngày nộp: 12/04/2021
Ngày hẹn trả: 12/05/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong