Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ NHÃ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210831-0001
Ngày nộp: 31/08/2021
Ngày hẹn trả: 30/09/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong