Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG MINH GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210831-0003
Ngày nộp: 31/08/2021
Ngày hẹn trả: 13/09/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong