Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ NGUYỄN NGỌC TRINH
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-210408-0018
Ngày nộp: 08/04/2021
Ngày hẹn trả: 23/06/2021
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong